Dublin Core

Title

Pojęcia związane z kredytowaniem.

Subject

Stopa lombardowa jest stopą, która określa cenę po jakiej bank centralny udziela pożyczek innym bankom komercyjnym. Kwota takiego kredytu nie może być większa niż wartość papierów wartościowych, które pełnią funkcję zastawu. W Polsce wartość jaką przyjmuje stopa lombardowa określa Rada Polityki Pieniężnej. Stopa procentowa służy do określenia jakie jest maksymalne oprocentowanie pożyczek i kredytów. Kredyt obrotowy należy do jednego z kredytów bankowych jaki przeznacza się na sfinansowanie bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa. Kredyt udzielany jest na wypłaty dla pracowników, na zakup wyposażenia, czy też na uregulowanie kosztów administracyjnych. Kredyt obrotowy sprawia, że przedsiębiorstwo ma płynność finansową. Dzięki płynności może opłacić bieżące zobowiązania nawet jeżeli nie ma wystarczającej sumy pieniędzy. Kredyt obrotowy najczęściej bierze się na okres do jednego roku, przez co uznaje się go za jeden z kredytów krótkoterminowych. Może być on udostępniony w rachunku kredytowych jak też i w rachunku bieżącym. Nie ma konkretnego harmonogramu jak mają wyglądać spłaty takiego kredytu. Bank wymaga jedynie od kredytobiorcy, aby przed datą zapadalności kredytu go spłacił.

Kredyt towarowy jest kredytem jaki bardzo często nazywa się kredytem handlowym lub kupieckim. Jest to kredyt jaki sprzedawca udziela klientowi. Jest to kredyt jaki może być spłacany przez kilka tygodni, a nawet przez kilka lat. Dzięki temu kredytowi można prowadzić działalność handlową w momencie, kiedy nabywcy nie posiadają tylu pieniędzy ile potrzeba im do kupna danego towaru. Sprzedaż jaka wiąże się z kredytem kupieckim może zostać zabezpieczona za pomocą polisy ubezpieczeniowej. Kredyt jaki wymaga otwarcia odrębnego rachunku kredytowego nazywa się kredytem w rachunku kredytowym. Na tym rachunku mają być dokonywane wszelkiego rodzaju przeksięgowania i dyspozycje. Kredyt spłaca się poprzez obciążenie rachunku kredytobiorcy. Kredyty w rachunku kredytowym mogą być udzielane na krótki i na średni odcinek czasu. Taki kredyt można udzielić w formie kredytu docelowego, który może zostać przeznaczony na finansowanie danej inwestycji, czy też transakcji. Kredyt w rachunku kredytowym można przeznaczyć również na wymagane zobowiązania, czy też na kredyt kasowy jaki udziela się w przypadku, kiedy chwilowo brakuje nam pieniędzy. Kredyt w rachunku kredytowym może zostać udzielony w formie kredytu sezonowego i w formie linii kredytowej.

Kredyt kasowy należy do jednego z kredytów obrotowych. Może być on kredytem w rachunku bieżącym oraz w rachunku kredytowym. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym kredytobiorca zostaje upoważniony przez bank do pobrania pieniędzy z rachunku bieżącego w kwocie jaka przekracza pokrycie tego kredytu. Taki kredyt zaciąga się, jeżeli chwilowo brakuje nam pieniędzy. Zalicza się go do jednego z kredytów krótkoterminowych i konieczna jest jego spłata w przeciągu kilku dni. Taki kredyt może zostać udzielony od reki. Wykorzystanie kredytu zostaje odnotowane właśnie na rachunku kredytowym. Kredyt sezonowy jest kredytem jaki najczęściej biorą małe firmy, które spłaca się w określonych warunkach. Warunki te uzależnione są od oferty konkretnego banku. Kredyt sezonowy wykorzystują firmy, które wykonują pracę w danym kwartale. Wśród kredytów można jeszcze wyróżnić kredyt społeczny. Jest to kredyt w przypadku którego sprawia się, aby emisja pieniądze nie była uzależniona od banku tylko od podmiotu, który chce za pieniądze zrobić coś pożytecznego. Jest to jeden z mniej znanych kredytów z jakiego obecnie można skorzystać, po więcej szczegółowych informacji odsyłam tutaj.